วิธีแก้ GDBus Error: org freedesktop PolicyKit1 Error Failed

https://i1.wp.com/i.imgur.com/B4YhUtG.png?w=1200&ssl=1

ข้อความ error นี้จะเกิดขึ้นเมื่อเราสั่ง restart services ที่รันอยู่บน systemd

วิธีแก้ปัญหามีดังนี้:

groupadd -g 23 nohidproc
usermod -a -G nohidproc polkitd
mount -o remount,rw,hidepid=2,gid=nohidproc /proc
systemctl restart polkit

และเพิ่ม config command ต่อไปนี้ใน /etc/fstab ครับ

echo "proc /proc proc defaults,hidepid=2,gid=nohidproc 0 0" >> /etc/fstab

ต่อด้วยการสั่งให้ mount ไปที่เราเพิ่มไว้ก่อนหน้า และทำการ restart polkit ครับ

mount -a
systemctl restart polkit

Leave a Reply

iameveme