CWP

อัพเกรด CWP เป็น http/2+PHP-FPM

อัพเกรด CWP เป็น http/2+PHP-FPM

หลักการต่างๆของ HTTP/2 หลักการที่สำคัญมากคือ HTTP/2 นั้นไม่ได้แก้ไขการเรียกใช้งาน HTTP ที่มีอยู่แล้ว เรื่อง high-level ยังคงเหมือนเดิมเราสามารถใช้ get pos... อ่านต่อ...