แก้ไข internal error 500 จาก “Options +FollowSymLinks” ด้วย .htaccess Config

Comment บรรทัดตามนี้

#Options +FollowSymLinks

และ/หรือ เพิ่มบรรทัดนี้แทนของเดิม

Options +SymLinksIfOwnerMatch

 

Leave a Reply

iameveme