วิธีคอนฟิก nginx reversed proxy แบบ subfolder

https://i1.wp.com/i.ytimg.com/vi/cwboDxjTWFc/maxresdefault.jpg?w=1200&ssl=1

วิธีคอนฟิก nginx reversed proxy แบบ ‘subfolder’ ในเครื่องที่เรารัน node.js apps ไว้หลายตัว ต.ย. https://iameve.me/node1

location /SubFolder/ {

// rewrite to remove the subfolder
rewrite ^/SubFolder/(.*)$ /$1 break;

proxy_pass http://127.0.0.1:3001;

proxy_http_version 1.1;
proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
proxy_set_header Connection ‘upgrade’;
proxy_set_header Host $host;
proxy_cache_bypass $http_upgrade;

proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
proxy_set_header HOST $http_host;
proxy_set_header X-NginX-Proxy true;

}

Leave a Reply

iameveme